คณะที่เปิดสอน

จำนวนคณะที่เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี ภายในพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 3 ศูนย์ คือ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีทั้งหมด 5 คณะ 2 วิทยาลัย ดังนี้

alternative

ครุศาสตร์


เป็นคณะชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

alternative

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์บนฐานความเป็นไทยในระดับมาตรฐานสากล

alternative

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีความโดดเด่นเฉพาะทาง สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

alternative

วิทยาการจัดการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

alternative

เทคโนโลยีการเกษตร

เป็นคณะชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเข้าสู่สากล

alternative

วิทยาลัยนานาชาติ

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางด้านภาษา พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสากล

alternative

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตร สาขาวิชา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต สายสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 7,000 8,000
ครุศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 8,000 9,000
วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 8,000 9,000
ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา * 7,000 8,000
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนธุรกิจ ** 20,000 21,000
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ** 17,000 18,000
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ** 20,000 21,000
บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา * 7,000 7,000
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจนานาชาติ ** 17,000 18,000
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน ** 30,000 31,000
นิเทศศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 7,000 7,000
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 7,000 7,000
นิติศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 7,000 7,000
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 7,000 7,000
บัญชีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 7,000 7,000

* หลักสูตรภาษาไทย
** หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ

ทีมแนะแนว

alternative

นางเสาร์คำ เมืองแก้ว

หัวหน้างานรับเข้าศึกษา

alternative

นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์

นักวิชาการศึกษา

alternative

นายพฤทธิกร ญาติกา

นักวิชาการศึกษา

alternative

นางสาวอัญชลา ทามัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการติดต่อ

  • งานรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  • +66 5388 5979
  • cmruadmission@gmail.com